Služby ZEP (zaručený elektronický podpis)

V súčasnosti sú už pomerne často informácie na papieri nahrádzané informáciami v elektronickej podobe. S tým priamoúmerne rastie aj význam a používanie elektronického podpisu. Je nesporné, že využívanie elektronického podpisu vedie k efektívnejšiemu, bezpečnejšiemu a v neposlednej rade aj k rýchlejšiemu spôsobu výmeny dát medzi komunikujúcimi stranami.

Nevyhnutnou podmienkou pre hodnovernú elektronickú komunikáciu občana s verejnou správou je použitie Zaručeného elektronického podpisu („ZEP“).

Výhody zaručeného elektronického podpisu pri podaniach na Obchodný register:

Finančná efektivita

 •   registrovaný používateľ elektronických služieb Obchodného registra, ktorý realizoval celé podanie prostredníctvom elektronických služieb využíva výhodu zľavy zo stanovenej sadzby súdneho poplatku vo výške 50% oproti podaniam realizovaným v listinnej podobe.

Jednoduchosť

 •   elektronické podávanie návrhov je jednoduché, nemusia sa kupovať kolkové známky, prípadne platiť na pošte. Poplatky sa môžu uhrádzať formou bezhotovostného platobného styku.

Úspora času

 •   nedochádza k strate času na podateľni súdu, návrh sa spolu s prílohami posiela priamo z pohodlia kancelárie.
 • Pri splnomocnení na zápis do Obchodného registra sa nemusí osvedčovať pravosť podpisu.

Pružnosť

 •   odpadá viazanosť na úradné hodiny podateľní registrových súdov, elektronicky sa môže podanie zaslať na Obchodný register kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta (24 hodín denne). Jedinou podmienkou je prístup na internet. O priebehu vybavovania, úspešnom alebo neúspešnom zápise ste elektronicky informovaný.

Využitie zaručeného elektronického podpisu

 • Daňový úrad
 • Zakladanie spoločnosti
 • Obchodný register
 • Colná správa
 • Kataster nehnuteľností
 • Súdy
 • Banky